söndag 21 mars 2010

Under kungligt förordnande....

Vi seglar kungligt..... eftersom vi tillhör SS Fram så har vi ju självklart ett certifikat för Nefi som visar att "ovan nämnda fartyg är intaget i Segelsällskapet Frams eskader samt i i följd härav underkastat de skyldigheter och i åtnjutande av de rättigheter, sällskapets stadgar och segelordning samt dess här efter intagna privilegier bestämma."

Segelsällskapet Fram ansökte 1925 hos Kungl Maj:t om att "med bifogade handlingar utvisande bland annat, att sällskapet bildats den 10 maj 1896 samt att det hade till uppgift att befordra seglingsidrotten - gjort framställning i syfte att erhålla befrielse för sällskapet anslutna fartyg från vissa sjöfartsavgifter."

Dessutom stadgas att "sällskapet, för att komma i åtnjutande av de förmåner, som i åtskilliga främmande länder under vissa därstädes bestämda villkor och förbehåll äro svenska segelsällskap i allmänhet förunnade, hava att iakttaga, att då resa med fartyg till utrikes ort företages, handling bör medföras, utvisande fartygets namn och dräktighet samt ägare och befälhavare, vilken handling på fartygsägarens därom hos kommerskollegium gjorda skriftliga ansökning av kollegium utfärdas."

Vilket skönt språk, man känner historiens vindar - och viktigt att tänka på vid segling till Skagen........

Inga kommentarer: